Εγγύηση Προς Τον Αγοραστή Επαγγελματικής Συσκευής 

Ο Εισαγωγέας / Κατασκευαστής / Πωλητής (εφεξής καλούμενοι και η «επιχείρηση») εγγυάται στον αγοραστή επαγγελματικής συσκευής εξοπλισμού μαζικής εστίασης , που είναι τελικός αποδέκτη του καινούργιου προϊόντος (εφεξής καλούμενος ο «αγοραστής») ότι αυτό δεν παρουσιάζει ελάττωμα οφειλόμενο στα υλικά που το αποτελούν ή στην εργασία συναρμολόγησής τους.

Κατά το χρονικό διάστημα της εγγύησης, ήτοι 2 (δυο) έτοι από την ημερομηνία αγοράς του καινούργιου προϊόντος από τον αγοραστή, η επιχείρηση ή τα εξουσιοδοτημένα κέντρα τεχνικής υποστήριξης, θα επισκευάσουν στις εγκαταστάσεις τους το προβληματικό προϊόν χωρίς καμία επιβάρυνση εργασίας ή ανταλλακτικών, ώστε το προϊόν να επανέλθει σε συνθήκες καλής λειτουργίας.

Οποιαδήποτε άλλη αξίωση του αγοραστή αποκλείεται.

Η επιχείρηση έχει το αποκλειστικό δικαίωμα να καθορίζει αυτή κατά την απόλυτη κρίση της τον τρόπο, το χρόνο και τον τόπο επισκευής του προϊόντος. Η μεταφορά και τυχόν ασφάλιση των προς επισκευή προϊόντων από τον αγοραστή προς την επιχείρηση ή το εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης γίνεται με ευθύνη και δαπάνες του αγοραστή. Ο αγοραστής θα απευθύνεται στον τελικό πωλητή που πώλησε απευθείας στον ίδιο το προϊόν, ο οποίος και θα φροντίσει κατόπιν με επιμέλειά του για την επισκευή του προϊόντος. Ο αγοραστής οφείλει να παρουσιάσει το αποδεικτικό αγοράς του προϊόντος από την επιχείρηση μαζί με την παρούσα εγγύηση. Για την πιο ασφαλή μεταφορά τα προϊόντα που αποστέλλονται προς επισκευή στην επιχείρηση πρέπει να είναι επιμελώς και με ασφάλεια συσκευασμένα κατά προτίμηση στις αυθεντικές αρχικές (εργοστασιακές) συσκευασίες τους.

Πότε δεν ισχύει η εγγύηση:

 • Κακή, υπερβολική ή υπέρμετρη χρήση, πλημμελή συντήρηση ή μη συμμόρφωση με τις οδηγίες του προϊόντος.
 • Κακή σύνδεση / συνδεσμολογία, σύνδεση χωρίς γείωση.
 • Τυχαία καταστροφή, αμέλεια ή άγνοια, πτώση, έκθεση σε ακραία επίπεδα θερμοκρασίας ή υγρασίας, κραδασμούς, ρίψη υγρών, διάβρωση ή βλάβη κατά τη μεταφορά.
 • Βλάβες προερχόμενες από μεταβολές στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, ύδρευσης και αερίου.
 • Αν η εγκατάσταση έχει γίνει από μη εξειδικευμένο αδειούχο μηχανικό ή συνεργείο.
 • Αν έχει γίνει μετατροπή ή επισκευή από μη εξουσιοδοτημένο συνεργείο.
 • Αν ο αριθμός κατασκευής (serial number) ή τα διακριτικά σήματα της συσκευής έχουν αλλοιωθεί , αλλαχθεί ή αφαιρεθεί.
 • Δεν καλύπτονται γυάλινα ή ελαστικά μέρη, λαμπτήρες, λυχνίες, φίλτρα, αντιστάσεις και μοτέρ.
 • Δεν καλύπτονται τα ηλεκτρονικά μέρη των συσκευών εφόσον η βλάβη οφείλεται σε αυξομειώσεις τάσεως δικτύου, έλλειψη φάσεως για την αποφυγή των οποίων θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα από τον αγοραστή.

Παρατηρήσεις:

 • Η παρούσα εγγύηση ισχύει από τη μέρα που το προϊόν πουλήθηκε ως καινούριο και μόνο για τον αγοραστή ως τελικό αποδέκτη. Επίσης για τυχόν προϊόντα που μεταπωλήθηκαν από τον τελικό αγοραστή σε τρίτο ως καινούργια η διάρκεια ισχύος ανατρέχει από τον χρόνο αγοράς από τον πρώτο αγοραστή. Τα μεταχειρισμένα προϊόντα δεν καλύπτονται από την εγγύηση.
 • Η αποκατάσταση, τροποποίηση ή η αντικατάσταση εξαρτημάτων ή ανταλλακτικών κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης επεκτείνει την διάρκεια της εγγύησης για ίσο χρονικό διάστημα, μόνον όμως για το συγκεκριμένο εξάρτημα ή ανταλλακτικό.
 • Η αδικαιολόγητη επίσκεψη τεχνικού χρεώνεται, ακόμα κι όταν το προϊόν καλύπτεται από την εγγύηση.
 • Η εγκατάσταση, η σύνδεση στις εγκαταστάσεις τροφοδοσίας, η αντικατάσταση αναλωσίμων υλικών (π.χ. φίλτρα, λάμες) και η τακτική συντήρηση δεν θεωρούνται υπηρεσίες υπό εγγύηση.
 • Η επιχείρηση δε φέρει καμία ευθύνη για ενδεχόμενες βλάβες, θετική ή αποθετική ζημία ή διαφυγόν κέρδος.
 • Αν μετά την ολοκλήρωση της επισκευής ο αγοραστής δεν προσέλθει να την παραλάβει εντός του ευλόγου χρονικού διαστήματος του ενός (1) μήνα από την έγγραφη ειδοποίησή του, τότε η επιχείρηση: α) δε φέρει καμία ευθύνη για τυχαία, ολική ή μερική, καταστροφή της συσκευής, β) προβαίνει στην έκδοση τιμολογίου για έξοδα φύλαξης και γ) θεωρεί τη συσκευή αζήτητη μετά την παρέλευση τριών (3) μηνών από την ολοκλήρωση της επισκευής.
 • Η επιχείρηση δεν ευθύνεται σε περίπτωση που σύμφωνα με τις αρχές της καλής πίστης η συσκευή δεν ανταποκριθεί στις προσδοκίες του αγοραστή και στο σκοπό για τον οποίο αυτός την αγοράζει, όταν η χρήση της ξεπερνά τα εύλογα όρια της προσδοκώμενης λειτουργίας της συσκευής. Όταν δηλαδή το προϊόν χρησιμοποιείται με τρόπο που δεν ορίζεται από τις κατασκευαστικές προδιαγραφές και οδηγίες ή σε απρόβλεπτο για τον κατασκευαστή περιβάλλον και συνθήκες.
 • Ο αγοραστής θα πρέπει να παρέχει κάθε εύλογη διευκόλυνση, πληροφορία, συνεργασία,εγκαταστάσεις και πρόσβαση ώστε η επιχείρηση να έχει την δυνατότητα να εκτελέσει τα καθήκοντά της, ενώ σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω η επιχείρηση δεν θα υποχρεούται να εκτελέσει οποιαδήποτε υπηρεσία ή υποστήριξη.
 • Σε περίπτωση βλάβης εντός του χρόνου εγγύησης, η επιχείρηση πρέπει να ενημερωθεί άμεσα και πάντως εντός του χρόνου εγγύησης.
 • Διευκρινίζεται ότι η παρούσα εγγύηση δίδεται στο πλαίσιο του άρθρου 5 του ν.2251/1994 και είναι επιπρόσθετη από τα νόμιμα δικαιώματα του αγοραστή που προβλέπονται στον ΑΚ, τα οποία δεν θίγονται από την παρούσα εγγύηση.
 • Η έκταση της εδαφικής ισχύος της εγγύησης είναι η εδαφική επικράτεια της Ελλάδας Αρμόδια για κάθε διαφορά είναι τα δικαστήρια της έδρας του εισαγωγέα / κατασκευαστή / πωλητή της συσκευής.